Obchodní podmínky pro provoz služeb na serverech hdd.cz a itb.cz

Základní ustanovení

 • Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi provozovatelem internetových služeb a zákazníkem.
 • Provozovatelem internetových služeb (dále jen „Služby“) je společnost Intech Bohemia s.r.o., IČ 254 34 985, se sídlem Lesní 2842/28, Jablonec nad Nisou, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 18219.
 • Zákazníkem se stává fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která s provozovatelem uzavře smlouvu. K uzavření smlouvy dojde registrací zákazníka do služby "Správce domén" na serveru www.hdd.cz. Tato smlouva se pak vztahuje na všechny domény a související služby spravované pod tímto účtem.
 • Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že není oprávněn uzavírat smlouvu s provozovatelem a objednávat služby nabízené provozovatelem jménem třetích stran, jestliže mu k tomu třetí strana nedala předem písemný souhlas. Tento písemný souhlas může být kdykoliv provozovatelem vyžádán a zákazník je povinen jej neprodleně předložit, jinak je provozovatel oprávněn objednanou službu zrušit.
 • Objednáním služby zákazník vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas a porozumění se smlouvou, těmito VOP a všemi ostatními podmínkami souvisejícími s objednanou službou, stejně jako s obsahem, specifikací a cenou jím objednané služby dle nabídky provozovatele. Zákazník i provozovatel jsou povinni v průběhu trvání smlouvy dodržovat všeobecně platné právní předpisy, ustanovení smlouvy, tyto VOP a další podmínky v případě, že jsou součástí zákazníkem objednané služby.
 • Zákazník uzavřením smlouvy rovněž prohlašuje, že se seznámil s funkcemi dané služby a z toho důvodu není v rámci poskytnuté služby oprávněn požadovat vrácení již uhrazené platby za některou z nabízených služeb s odůvodněním, že mu provedení služby nevyhovuje.
 • Zákazník v plné míře odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito VOP a/nebo právním řádem České republiky provozovateli , jiným uživatelům služeb nebo jiným třetím osobám. Této odpovědnosti se nelze zprostit.
 • V případě, že zákazník porušuje tyto VOP, je provozovatel oprávněn pozastavit jeho služby a to až do té doby, dokud zákazník neodstraní příčiny porušení VOP.
 • Pozastavením služby se rozumí znefunkčnění dané služby nebo zamezení přístupu k dané službě. Zákazník může současně být omezen na právu přístupu datům (souborům, databázím), která ke službě náleží.
 • Zrušením služby se rozumí její pozastavení, ukončení a smazání dat této služby.

Garance dostupnosti služby, poruchy a odstávky

 • Provozovatel zajistí bezproblémový provoz služeb s výjimkou doby nezbytné pro údržbu technických a softwarových prostředků, jejichž prostřednictvím jsou služby provozovány.
 • Provozovatel je oprávněn provádět plánované odstávky systémů za účelem jejich údržby a aktualizací.
 • Provozovatel je oprávněn provádět neplánované odstávky, pokud to situace vyžaduje a je nutné je neodkladně provést za účelem zajištění dalšího chodu služeb a serverů.
 • Poruchou se rozumí chyba v technických nebo softwarových prostředcích provozovatele, která způsobuje úplnou nefunkčnost či nedostupnost služeb, následkem čehož je zákazník nemůže v plné míře využívat. Za poruchu se nepovažuje plánovaná odstávka a chyby způsobené zákazníkem jako například chybně napsaný kód nebo chybně nastavená konfigurace webserveru ze strany zákazníka.
 • Provozovatel neručí za nefunkčnost či nedostupnost služby, která je zapříčiněna třetí stranou.
 • Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za nefunkčnost či nedostupnost systému, která byla způsobena technickým či jiným problémem na straně subdodavatele, poruchou či odstávkou v síti internet mezi uživatelem a servery provozovatele či vyšší mocí. Provozovatel nenese zodpovědnost za nedostupnost služby v případě nefunkčnosti připojení uživatele k internetu.
 • O poruchách, odstávkách a důležitých změnách je provozovatel povinen informovat zákazníka na svých WWW stránkách v rámci možností s dostatečným předstihem. Provozovatel není povinen zákázníka informovat individuálně o plánovaných odtávkách. Je povinností zákazníka průběžně sledovat portál hdd.cz, kde jsou zveřejňovány plánované odstávky.
 • Zákazník nemá nárok na náhradu škody či dalších nákladů, vzniklých v souvislosti s nedostupností služby.
 • V případě nefunkčnosti či poruchy služby je zákazník povinen závadu písemně (e-mailem, SMS zprávou) reklamovat a to nejpozději do 24 hodin od počátku nefunkčnosti služby.
 • Na případnou kompenzaci z důvodu poruchy služby nemá zákazník nárok v případě, že z jeho strany nebyly řádně a včas uhrazeny všechny poplatky za veškeré poskytované služby provozovatelem, služba je vypovězena, nebo je služba nefunkční kvůli předchozímu jednání zákazníka nebo zákazník písemně prokazatelným způsobem (e-mailem, SMS) neprovede reklamaci nefunkčnosti služby nejpozději do 24 hodin od počátku nefunkčnosti služby.
 • Provozovatel neručí vzhledem k povaze e-mailové komunikace za korektní doručování e-mailových zpráv ze svých serverů či na své servery a z/do své sítě a nenese odpovědnost za případné škody způsobené nedoručenou či ztracenou e-mailovou zprávou.
 • Provozovatel nezodpovídá za ztrátu či poškození dat v důsledku hardwarové poruchy serveru či diskového pole (zejména porucha pevného disku).
 • Ačkoliv jsou servery provozovatele pravidelně zálohovány, zákazník je povinen si dělat průběžně vlastní zálohy pro případ ztráty dat .

Zákaznická podpora a komunikace se zákazníkem

 • Zákazníkovi je primárně poskytována e-mailová podpora s garancí odpovědi do 24 hodin v pracovní dny.
 • Zákazník může využít také telefonních čísel uvedených na serveru hdd.cz jako HOTLINE. Nonstop dostupnost těchto telefonických kontaktů není garantována a v případě nedostuponosti je zákazník povinen použít e-mailové podpory.
 • Při kontaktování zákaznické podpory může provozovatel požadovat, aby se zákazník prokázal přihlašovacími údaji do zákaznického účtu "Správce domén" na serveru hdd.cz. Pokud tak zákazník neučiní, může provozovatel poskytnutí podpory či provedení zásahu technika provozovatele odmítnout.
 • Při poskytování podpory ke konkrétní službě postačí přihlašovací údaje ke dané službě jako například jméno a heslo k ftp účtu, přihlašovací údaje k mailboxu. Zákazník má pak nárok na podporu výhradně v rámci této služby a bere na vědomí, že nemohou být provedeny zásahy, ke kterým je nutná znalost přihlašovacích údajů do "Správce domén" na serveru hdd.cz.
 • V rámci zákaznické podpory poskytuje provozovatel zákazníkovi základní informace, návody a rady. Pokud zákazník žádá po provozovateli řešení problému, který vyžaduje zásah technika provozovatele, nevzniká zákazníkovi nárok na okamžité řešení problému.
 • Pokud byla porucha způsobena chybou na straně zákazníka či následkem nesprávného užívání služby, může provozovatel po zákazníkovi požadovat úhradu zásahu technika ve výši 400 Kč bez DPH za každou započatou hodinu práce.
 • Jestliže je porucha řešena telefonicky, lze telefonem získávat pouze obecné informace a rady případně řešit zjevné poruchy či nedostatky služby, které lze odstranit bez nutnosti zásahu technika. Provedení úkonů na základě telefonického kontaktu, které vyžadují autorizaci zákazníka, není garantováno.

Vyúčtování a platby

 • Veškeré ceny za služby jsou smluvní a o jejich výši je zákazník informován při uzavírání smlouvy.
 • Faktury a zálohové faktury jsou zákazníkovi zasílány prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu, která je uvedena na účtu "Správce domén" na serveru hdd.cz. Úhradou těchto dokladů zákazník projevuje souhlas s uvedenou cenou za služby a nemá nárok na vrácení částky nebo snížení ceny, pokud nedojde k porušení VOP ze strany provozovatele.
 • Účetní doklady nejsou poskytovány v papírové podobě.
 • Faktury za jednorázové úkony techniků nad rámec dohody (např. zásah způsobený chybou zákazníka) jsou splatné do 7 dnů. Neuhrazením těchto faktur se zákazník vystavuje možnosti postihu zastavení služby, které se zásah týkal, a to až do dne uhrazení dlužné částky. Výše úhrady za úkony techniků nad rámec dohody se stanovuje dohodou před provedením prací. Provozovatel si vyhrazuje práva navýšení této částky po dohodě se zákazníkem nebo odmítnutí provedení zásahu, pokud nejde ke shodě na výši uhrady za provedené služby.
 • Jestliže Zákazník neuhradí jakoukoliv zálohovou fakturu (výzvu k platbě) do konce předplaceného období dané služby, provozovatel je oprávněn službu pozastavit nebo neprovést (např. registraci domény).
 • Jestliže zákazník neuhradí jakoukoliv fakturu do doby její splatnosti, provozovatel je oprávněn službu pozastavit a to až do dne uhrazení dlužné částky.
 • Jestliže je jakákoliv faktura či zálohová faktura nezaplacena i 15 dní po pozastavení služby, je provozovatel oprávněn službu zrušit. V takovém případě budou data zákazníka nenávratně smazána. V případě, že zákazník bude chtít tato data získat zpět (pokud je bude mít provozovatel k dispozici v záloze), případně službu obnovit, provozovatel je oprávněn požadovat úhradu za tuto službu ve výši 400 Kč za každou započatou hodinu práce.
 • Službu, kterou provozovatel nebo zákazník vypověděl, může provozovatel zcela zrušit hned po skončení předplaceného období či hned po termínu dohodnuté výpovědi.
 • Neuhrazení faktury či zálohové faktury nemá vliv na předplatné období. Zákazník je povinen uhradit provoz služby i za dobu, kdy byla provozovatelem pozastavena.
 • Faktury a zálohové faktury se považují za uhrazené při splnění všech následujících podmínek:
  a) platba je zaslána na správný účet provozovatele
  b) je poukázána přesná částka dle výzvy k platbě ve správné měně
  c) při platbě je uveden správný variabilní symbol
  d) platba je připsána na účet provozovatele
 • Provozovatel neakceptuje písemná, faxová, e-mailová ani žádná jiná podobná potvrzení o zaplacení, pokud částka na účet provozovatele ještě nedorazila.
 • Při mezinárodní platbě je zákazník povinen uhradit veškeré poplatky spojené se zahraničním platebním stykem (nastavení poplatků „OUR“). V opačném případě provozovatel platbu neakceptuje a yákazník je povinen dorovnat rozdíl tak, aby přišla provozovateli částka v plné požadované výši.
 • Veškeré platby za služby jsou nevratné a to i v případě předčasného ukončení smlouvy ze strany zákazníka. V případě ukončení smlouvy ze strany provozovatele a současném dodržení VOP ze strany zákazníka, vzniká zákaníkovi nárok na vrácení odpovídající částky za nevyčerpané období, na které byla služba sjednána a zaplacena. V případě ukončení smlouvy provozovatelem z důvodu nedodržení VOP zákazníkem, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení žádné částky.

Práva a povinnosti provozovatele

 • Provozovatel neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě a jiných práv chráněných obecně závaznými právními předpisy, kterého se dopustí zákazník užíváním služeb.
 • Provozovatel neodpovídá za jakoukoli škodu či ztrátu, která byla nebo by mohla být zákazníkovi způsobena v souvislosti s používáním služeb.
 • Provozovatel je oprávněn změnit parametry služeb a jejich variant. Je však povinen tyto změny předem oznámit zákazníkovi formou informace na WWW stránkách provozovatele.
 • Provozovatel není oprávněn navýšit částku za služby v době, kdy běží předplatné. Na konci předplatného lze dohodnout novou cenu.
 • Provozovatel není oprávněn zasahovat do dat vytvořených či umístěných zákazníkem, není-li mezi nimi dohodnuto jinak. Tento zákaz neplatí v případě podezření týkajícího se porušení těchto smluvních podmínek a zneužití poskytované služby. O tom je provozovatel povinen zákazníka ihned informovat.
 • V případě, že zákazník porušuje tyto VOP nebo jiná ujednání s provozovatelem, je provozovatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit a poskytovanou službu zrušit. V takovém případě budou data zákazníka smazána a uložena na náhradním nosiči. V případě, že zákazník bude chtít tato data získat zpět, provozovatel je oprávněn požadovat úhradu za tuto službu ve výši 400 Kč + poštovné a cenu obvyklou za médium, na kterém budou data předána.
 • Provozovatel je oprávněn ihned ukončit službu bez nároku na odškodnění zákazníka a případně předat data orgánům činným v trestném řízení, pokud zákazník umístní na servery provozovatele materiály v rozsporu se zákony ČR.
 • Provozovatel je oprávněn ihned ukončit službu bez nároku na odškodnění zákazníka, pokud služba způsobuje bezpečnostní problém vlivem dat nahraných na servery zákazníkem (například chybně napsaný kód a podobně).
 • Provozovatel je oprávněn ihned ukončit veškeré e-mailové služby bez nároku na odškodnění zákazníka, pokud zákazník prokazatelně rozesílá nevyžádanou poštu a to jak přímo z poštovního klienta nebo programovým kódem.
 • Provozovatel je oprávněn dočasně pozastavit služby, pokud významně přetěžují servery a to jak z důvody chyby na straně zákazníka (např. chybně napsaný kód) nebo z důvodu neobvykle vysokého počtu přístupů ke službě v časovém období delším jak jeden den. V případě neobvykle vysokého počtu přístupů ke službě vejdou provozovatel se zákazníkem do jednání ohledně vyřešení problému a pokud nedojde k dohodě, může to být důvodem k vypovězení smlouvy ze strany provozovatele. V tomto případě má zákazník právo na vrácení adekvátní částky za nevyčerpané předplatné služby.
 • Provozovatel je oprávněn dočasně pozastavit služby, pokud byly napadeny virem nebo jiným škodlivým kódem a to až do doby odstranění problému a provedení opatření, aby k útoku nedošlo znovu. Po dobu této odstávky nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení žádné částky z předplatného služby, pokud k poškození nedošlo prokazatelně vinou provozovatele.

Práva a povinnosti zákazníka

 • Zákazník je povinen používat služby podle manuálů, návodů a instrukcí, které mu byly sděleny provozovatelem nebo jsou obvyklé při využívání konkrétní služby. Je také povinen v tomto smyslu proškolit všechny, kteří se na správě služeb podílejí.
 • Zákazník se zavazuje provést na své straně veškerá opatření potřebná k zamezení zneužití služeb. Zákazník je odpovědný za následky takového zneužití, jestliže k němu dojde.
 • Zákazník je povinen učinit všechna opatření pro ochranu všech přístupových údajů (přihlašovacího jména a hesla) všech uživatelů pro správu a užívání služeb a pro přístup do zákaznického účtu. Za jakékoliv škody, které vzniknou zneužitím systému cizí osobou, která k přístupu použije správné přihlašovací jméno a heslo, je odpovědný zákazník.
 • Zákazníkovi je zakázáno pokoušet se o narušení chodu služeb a technických či softwarových prostředků, záměrně je přetěžovat, pokoušet se využívat služeb či systémů v rozporu s jeho účelem.
 • Zákazníkovi je zakázáno využívat služeb k účelům, které jsou v rozporu se zákony ČR či v rozporu s dobrými mravy, rozesílání nevyžádané pošty apod.
 • Zákazník je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy a všeobecně uznávanými morálními a etickými normami. Zákazník zejména nesmí porušovat zákonem chráněná práva provozovatele a třetích osob.
 • Zákazník ručí provozovateli za správnost a úplnost údajů uvedených v registraci, ve všech objednávkových formulářích a dalších dokumentech. Zároveň je zákazník povinen všechny změny ihned aktualizovat či nahlásit jejich změnu provozovateli. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv škody způsobené v důsledku uvedení neplatných či neaktuálních údajů.

Další ustanovení

 • Provozovatel může odmítnout poskytování služeb zákazníkovi, jehož aktivita alespoň částečně spadá do některé z následujících kategorií nebo obsah, který poskytuje, ukládá, sdílí či stahuje, alespoň částečně spadá do některé z následujících kategorií:
  - je v rozporu s právním řádem České republiky či platnými mezinárodními úmluvami
  - je v rozporu s dobrými mravy
  - porušování autorských, patentových, průmyslových nebo jiných podobných práv
  - rozesílání nevyžádaných zpráv (spam)
  - přímé či nepřímé poškozování jakýchkoliv práv třetích osob
  - přetěžování infrastruktury nebo technických či softwarových prostředků provozovatele či jiných stran
  - ohrožování soukromí nebo bezpečnosti jiných systémů či osob
 • Výše uvedené ustanovení se týká všeho, co se i částečně může zařadit do výše uvedených kategorií, přičemž rozhodnutí o porušení tohoto odstavce ze strany zákazníka je výhradně na uvážení provozovatele.
 • Zákazník není oprávněn ukládat či sdílet programy nebo data (soubory), jichž není autorem a nemá k nakládání s nimi písemný souhlas jejich autora či vlastníka práv k nim. Provozovatel je oprávněn si v případě podezření z porušování tohoto zákazu vyžádat od zákazníka písemné potvrzení, že je oprávněn takto činit. Zákazník je povinen toto potvrzení provozovateli dodat bez zbytečných odkladů, v opačném případě si provozovatel vyhrazuje právo na pozastavení služeb.
 • Provozovatel je oprávněn zkoumat data zákazníka, pokud pojme podezření, že jsou tato data v rozporu s těmito podmínkami.
 • Zákazník odpovídá za veškerou škodu způsobenou provozovateli, jeho dalším zákazníkům nebo třetím stranám, které vznikly prokazatelně v důsledku úmyslného jednání zákazníka.
 • Provozovatel zakazuje umístění obsahu s erotickou a pornografickou tématikou na svých zařízeních, není-li dohodnuto jinak.
 • Provozovatel je oprávněn omezit provoz služby v případě, že zákazník pro jejich provoz využívá nevhodné softwarové prostředky či nejsou vhodně nastavené (např. chyba ve skriptu, nevhodný algoritmus v programu, chybně nastavené databázové indexy apod.). Rozhodnutí o nevhodnosti je výhradně na uvážení provozovatele.

Ochrana informací a ochrana osobních údajů

 • Provozovatel i zákazník se zavazují k mlčenlivosti o skutečnostech, které se vzájemně dozvěděli v souvislosti se zřízením a provozem služeb.
 • Ochrana informací se nevztahuje na případ, kdy má provozovatel informační povinnost stanovenou zákonem resp. kdy si informace vyžádají státní orgány oprávněné k tomu zákonem, nebo jde o informace, které jsou veřejně dostupné.
 • Provozovatel je oprávněn sdělovat potřebné údaje třetím osobám pro potřeby poskytování licencí na provoz služeb. V takovém případě zákazník souhlasí s tím, že jím poskytnuté osobní údaje mohou být zpracovávány touto třetí stranou.
 • Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů provozovatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Poskytovatel se zavazuje zabezpečit ochranu osobních údajů před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, zabránit jejich změně, ztrátě či zničení, neoprávněnému přenosu či jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jinému zneužití

Doba trvání dohody a její zánik

 • Doba trvání smlouvy je vždy vyznačena na fakturačním dokladu (zálohová faktura, výzva k úhradě, faktura).
 • Pokud zákazník neinformuje provozovatele o úmyslu ukončení služeb po skončení trvání smlouvy minimálně měsíc před dohodnutým termínem ukončení, provozovatel předpokládá, že zákazník má zájem o prodloužení smlouvy na další období. V tomto případě bude automaticky vystavena faktura nebo zálohový doklad a proplacením tohoto dokladu se smlouva automaticky prodlužuje do doby uvedené na tomto dokladu.
 • Při ukončení provozování služby nezaniká zákazníkovi povinnost uhradit nezaplacené faktury a zálohové faktury s výjimkou zálohové faktury na předplatné období, které nenastalo.

Závěrečná ustanovení

 • Veškerá ujednání mezi provozovatelem a zákazníkem se řídí platným a účinným českým právním řádem.
 • Provozovatel může kteroukoli část smlouvy nebo smluvních podmínek změnit, a to s platností a účinností od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po zveřejnění změn. Změna podmínek bude uveřejněna na stránkách hdd.cz minimálně 30 dnů před vstoupením do platnosti a pokud nedojde k vyjádření nesouhlasu ze strany zákazníka, považují se změny ze strany zákazníka za odsouhlasené.

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 7.12.2012.

Parking

 • zaparkování domény bez hostingu
 • vedení DNS záznamu

0 Kč
měsíčně

Lite

 • max.prostor 500MB
 • bez PHP (pouze HTML)
 • neomezeně e-maily, ftp

50 Kč
měsíčně

Classic

 • max.prostor 1000MB
 • PHP, neomezený počet MySQL
 • neomezeně e-maily, ftp

100 Kč
měsíčně

 • ceny jsou bez DPH 21%
 • uvedené ceny jsou pouze orientační, většina zákazníků ma individuální cenu dle služeb, které využívají
 • zákazníci VisinWorks mají 20% slevu
 • zákazníci s více doménami mají individuální ceny
 • platí se vždy na 12 měsíců dopředu

Přihlášení správce domén

Uživatelské jméno:
Heslo:
Registrace

HOTLINES: 721 041 422, 602 942 321

we sell high quality breitling watches replica cheap at the best price online. the imaginative atmosphere causes who makes the best https://vapewebsites.com distinct. we offer more different manufacturers of replicahermeswatches.com in our store.